Steve Aoki’s entrance / Shakalaka Story nightclub in Miami 11-23-18

Steve Aoki’s entrance / Shakalaka Story nightclub in Miami 11-23-18